120 Tình huống mô phỏng giao thông – Ôn thi lái xe ô tô

Phần mềm mô phỏng lái xe đã được áp dụng để thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2022. Đây là một phần thi mới và cũng chưa đơn vị nào cung cấp giáo trình hướng dẫn cụ thể. Vì thế, nhiều người đi thi bằng lái xe ô tô cảm thấy khá bỡ ngỡ và khó khăn. Để giúp học viên dễ dàng hơn trong việc ôn thi và đạt được kết quả thi tốt nhất, Thibanglaixe24h.net cung cấp cho bạn tài liệu 120 tình huống mô phỏng giao thông cực HOT HIT dưới đây:

Tình huống 1

Tình huống mô phỏng giao thông 1
Tình huống mô phỏng giao thông 1

Tình huống 2

Tình huống mô phỏng giao thông 2
Tình huống mô phỏng giao thông 2

Tình huống 3

Tình huống mô phỏng giao thông 3
Tình huống mô phỏng giao thông 3

Tình huống 4

Tình huống mô phỏng giao thông 4
Tình huống mô phỏng giao thông 4

Tình huống 5

Tình huống mô phỏng giao thông 5
Tình huống mô phỏng giao thông 5

Tình huống 6

Tình huống mô phỏng giao thông 6
Tình huống mô phỏng giao thông 6

Tình huống 7

Tình huống mô phỏng giao thông 7
Tình huống mô phỏng giao thông 7

Tình huống 8

Tình huống mô phỏng giao thông 8
Tình huống mô phỏng giao thông 8

Tình huống 9

Tình huống mô phỏng giao thông 9
Tình huống mô phỏng giao thông 9

Tình huống 10

Tình huống mô phỏng giao thông 10
Tình huống mô phỏng giao thông 10

Tình huống 11

Tình huống mô phỏng giao thông 11
Tình huống mô phỏng giao thông 11

Tình huống 12

Tình huống mô phỏng giao thông 12
Tình huống mô phỏng giao thông 12

Tình huống 13

Tình huống mô phỏng giao thông 13
Tình huống mô phỏng giao thông 13

Tình huống 14

Tình huống mô phỏng giao thông 14
Tình huống mô phỏng giao thông 14

Tình huống 15

Tình huống mô phỏng giao thông 15
Tình huống mô phỏng giao thông 15

Tình huống 16

Tình huống mô phỏng giao thông 16
Tình huống mô phỏng giao thông 16

Tình huống 17

Tình huống mô phỏng giao thông 17
Tình huống mô phỏng giao thông 17

Tình huống 18

Tình huống mô phỏng giao thông 18
Tình huống mô phỏng giao thông 18

Tình huống 19

Tình huống mô phỏng giao thông 19
Tình huống mô phỏng giao thông 19

Tình huống 20

Tình huống mô phỏng giao thông 20
Tình huống mô phỏng giao thông 20

Tình huống 21

Tình huống mô phỏng giao thông 21
Tình huống mô phỏng giao thông 21

Tình huống 22

Tình huống mô phỏng giao thông 22
Tình huống mô phỏng giao thông 22

Tình huống 23

Tình huống mô phỏng giao thông 23
Tình huống mô phỏng giao thông 23

Tình huống 24

Tình huống mô phỏng giao thông 24
Tình huống mô phỏng giao thông 24

Tình huống 25

Tình huống mô phỏng giao thông 25
Tình huống mô phỏng giao thông 25

Tình huống 26

Tình huống mô phỏng giao thông 26
Tình huống mô phỏng giao thông 26

Tình huống 27

Tình huống mô phỏng giao thông 27
Tình huống mô phỏng giao thông 27

Tình huống 28

Tình huống mô phỏng giao thông 28
Tình huống mô phỏng giao thông 28

Tình huống 29

Tình huống mô phỏng giao thông 29
Tình huống mô phỏng giao thông 29

Tình huống 30

Tình huống mô phỏng giao thông 30
Tình huống mô phỏng giao thông 30

Tình huống 31

Tình huống mô phỏng giao thông 31
Tình huống mô phỏng giao thông 31

Tình huống 32

Tình huống mô phỏng giao thông 32
Tình huống mô phỏng giao thông 32

Tình huống 33

Tình huống mô phỏng giao thông 33
Tình huống mô phỏng giao thông 33

Tình huống 34

Tình huống mô phỏng giao thông 34
Tình huống mô phỏng giao thông 34

Tình huống 35

Tình huống mô phỏng giao thông 35
Tình huống mô phỏng giao thông 35

Tình huống 36

Tình huống mô phỏng giao thông 36
Tình huống mô phỏng giao thông 36

Tình huống 37

Tình huống mô phỏng giao thông 37
Tình huống mô phỏng giao thông 37

Tình huống 38

Tình huống mô phỏng giao thông 38
Tình huống mô phỏng giao thông 38

Tình huống 39

Tình huống mô phỏng giao thông 39
Tình huống mô phỏng giao thông 39

Tình huống 40

Tình huống mô phỏng giao thông 40
Tình huống mô phỏng giao thông 40

Tình huống 41

Tình huống mô phỏng giao thông 41
Tình huống mô phỏng giao thông 41

Tình huống 42

Tình huống mô phỏng giao thông 42
Tình huống mô phỏng giao thông 42

Tình huống 43

Tình huống mô phỏng giao thông 43
Tình huống mô phỏng giao thông 43

Tình huống 44

Tình huống mô phỏng giao thông 44
Tình huống mô phỏng giao thông 44

Tình huống 45

Tình huống mô phỏng giao thông 45
Tình huống mô phỏng giao thông 45

Tình huống 46

Tình huống mô phỏng giao thông 46
Tình huống mô phỏng giao thông 46

Tình huống 47

Tình huống mô phỏng giao thông 47
Tình huống mô phỏng giao thông 47

Tình huống 48

Tình huống mô phỏng giao thông 48
Tình huống mô phỏng giao thông 48

Tình huống 49

Tình huống mô phỏng giao thông 49
Tình huống mô phỏng giao thông 49

Tình huống 50

Tình huống mô phỏng giao thông 50
Tình huống mô phỏng giao thông 50

Tình huống 51

Tình huống mô phỏng giao thông 51
Tình huống mô phỏng giao thông 51

Tình huống 52

Tình huống mô phỏng giao thông 52
Tình huống mô phỏng giao thông 52

Tình huống 53

Tình huống mô phỏng giao thông 53
Tình huống mô phỏng giao thông 53

Tình huống 54

Tình huống mô phỏng giao thông 54
Tình huống mô phỏng giao thông 54

Tình huống 55

Tình huống mô phỏng giao thông 55
Tình huống mô phỏng giao thông 55

Tình huống 56

Tình huống mô phỏng giao thông 56
Tình huống mô phỏng giao thông 56

Tình huống 57

Tình huống mô phỏng giao thông 57
Tình huống mô phỏng giao thông 57

Tình huống 58

Tình huống mô phỏng giao thông 58
Tình huống mô phỏng giao thông 58

Tình huống 59

Tình huống mô phỏng giao thông 59
Tình huống mô phỏng giao thông 59

Tình huống 60

Tình huống mô phỏng giao thông 60
Tình huống mô phỏng giao thông 60

Tình huống 61

Tình huống mô phỏng giao thông 61
Tình huống mô phỏng giao thông 61

Tình huống 62

Tình huống mô phỏng giao thông 62
Tình huống mô phỏng giao thông 62

Tình huống 63

Tình huống mô phỏng giao thông 63
Tình huống mô phỏng giao thông 63

Tình huống 64

Tình huống mô phỏng giao thông 64
Tình huống mô phỏng giao thông 64

Tình huống 65

Tình huống mô phỏng giao thông 65
Tình huống mô phỏng giao thông 65

Tình huống 66

Tình huống mô phỏng giao thông 66
Tình huống mô phỏng giao thông 66

Tình huống 67

Tình huống mô phỏng giao thông 67
Tình huống mô phỏng giao thông 67

Tình huống 68

Tình huống mô phỏng giao thông 68
Tình huống mô phỏng giao thông 68

Tình huống 69

Tình huống mô phỏng giao thông 69
Tình huống mô phỏng giao thông 69

Tình huống 70

Tình huống mô phỏng giao thông 70
Tình huống mô phỏng giao thông 70

Tình huống 71

Tình huống mô phỏng giao thông 71
Tình huống mô phỏng giao thông 71

Tình huống 72

Tình huống mô phỏng giao thông 72
Tình huống mô phỏng giao thông 72

Tình huống 73

Tình huống mô phỏng giao thông 73
Tình huống mô phỏng giao thông 73

Tình huống 74

Tình huống mô phỏng giao thông 74
Tình huống mô phỏng giao thông 74

Tình huống 75

Tình huống mô phỏng giao thông 75
Tình huống mô phỏng giao thông 75

Tình huống 76

Tình huống mô phỏng giao thông 76
Tình huống mô phỏng giao thông 76

Tình huống 77

Tình huống mô phỏng giao thông 77
Tình huống mô phỏng giao thông 77

Tình huống 78

Tình huống mô phỏng giao thông 78
Tình huống mô phỏng giao thông 78

Tình huống 79

Tình huống mô phỏng giao thông 79
Tình huống mô phỏng giao thông 79

Tình huống 80

Tình huống mô phỏng giao thông 80
Tình huống mô phỏng giao thông 80

Tình huống 81

Tình huống mô phỏng giao thông 81
Tình huống mô phỏng giao thông 81

Tình huống 82

Tình huống mô phỏng giao thông 82
Tình huống mô phỏng giao thông 82

Tình huống 83

Tình huống mô phỏng giao thông 83
Tình huống mô phỏng giao thông 83

Tình huống 84

Tình huống mô phỏng giao thông 84
Tình huống mô phỏng giao thông 84

Tình huống 85

Tình huống mô phỏng giao thông 85
Tình huống mô phỏng giao thông 85

Tình huống 86

Tình huống mô phỏng giao thông 86
Tình huống mô phỏng giao thông 86

Tình huống 87

Tình huống mô phỏng giao thông 87
Tình huống mô phỏng giao thông 87

Tình huống 88

Tình huống mô phỏng giao thông 88
Tình huống mô phỏng giao thông 88

Tình huống 89

Tình huống mô phỏng giao thông 89
Tình huống mô phỏng giao thông 89

Tình huống 90

Tình huống mô phỏng giao thông 90
Tình huống mô phỏng giao thông 90

Tình huống 91

Tình huống mô phỏng giao thông 91
Tình huống mô phỏng giao thông 91

Tình huống 92

Tình huống mô phỏng giao thông 92
Tình huống mô phỏng giao thông 92

Tình huống 93

Tình huống mô phỏng giao thông 93
Tình huống mô phỏng giao thông 93

Tình huống 94

Tình huống mô phỏng giao thông 94
Tình huống mô phỏng giao thông 94

Tình huống 95

Tình huống mô phỏng giao thông 95
Tình huống mô phỏng giao thông 95

Tình huống 96

Tình huống mô phỏng giao thông 96
Tình huống mô phỏng giao thông 96

Tình huống 97

Tình huống mô phỏng giao thông 97
Tình huống mô phỏng giao thông 97

Tình huống 98

Tình huống mô phỏng giao thông 98
Tình huống mô phỏng giao thông 98

Tình huống 99

Tình huống mô phỏng giao thông 98
Tình huống mô phỏng giao thông 98

Tình huống 100

Tình huống mô phỏng giao thông 100
Tình huống mô phỏng giao thông 100

Tình huống 101

Tình huống mô phỏng giao thông 101
Tình huống mô phỏng giao thông 101

Tình huống 102

Tình huống mô phỏng giao thông 102
Tình huống mô phỏng giao thông 102

Tình huống 103

Tình huống mô phỏng giao thông 103
Tình huống mô phỏng giao thông 103

Tình huống 104

Tình huống mô phỏng giao thông 104
Tình huống mô phỏng giao thông 104

Tình huống 105

Tình huống mô phỏng giao thông 105
Tình huống mô phỏng giao thông 105

Tình huống 106

Tình huống mô phỏng giao thông 106
Tình huống mô phỏng giao thông 106

Tình huống 107

Tình huống mô phỏng giao thông 107
Tình huống mô phỏng giao thông 107

Tình huống 108

Tình huống mô phỏng giao thông 108
Tình huống mô phỏng giao thông 108

Tình huống 109

Tình huống mô phỏng giao thông 109
Tình huống mô phỏng giao thông 109

Tình huống 110

Tình huống mô phỏng giao thông 110
Tình huống mô phỏng giao thông 110

Tình huống 111

Tình huống mô phỏng giao thông 111
Tình huống mô phỏng giao thông 111

Tình huống 112

Tình huống mô phỏng giao thông 112
Tình huống mô phỏng giao thông 112

Tình huống 113

Tình huống mô phỏng giao thông 113
Tình huống mô phỏng giao thông 113

Tình huống 114

Tình huống mô phỏng giao thông 114
Tình huống mô phỏng giao thông 114

Tình huống 115

Tình huống mô phỏng giao thông 115
Tình huống mô phỏng giao thông 115

Tình huống 116

Tình huống mô phỏng giao thông 116
Tình huống mô phỏng giao thông 116

Tình huống 117

Tình huống mô phỏng giao thông 117
Tình huống mô phỏng giao thông 117

Tình huống 118

Tình huống mô phỏng giao thông 118
Tình huống mô phỏng giao thông 118

Tình huống 119

Tình huống mô phỏng giao thông 119
Tình huống mô phỏng giao thông 119

Tình huống 120

Tình huống mô phỏng giao thông 120
Tình huống mô phỏng giao thông 120
Đánh giá

Bài viết liên quan